ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ! ΙΔΟΥ το ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ της ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – Άρθρο «γροθιά» για τους «153 μισέλληνες βουλευτές»

11

Α) Τά γένη τῶν Ἑλλήνων εἶναι τέσσερα:

α) οἱ Δωριεῖς,  β) οἱ Αἰολεῖς, γ) οἱ Ἴωνες δ) οἱ Ἀχαιοί.

Οἱ Μακεδόνες εἶναι Δωρικόν.

Β) Ὁ Μ. Ἀλέξανδρος ἐκ  πατρός Φιλίππου, εἶναι ἀπόγονος τοῦ Ἡρακλέους, δ΄ αὐτό καί ἴδρυσεν τήν Ἡράκλειαν τῆς Λυγκηστῖδος, πού ἀργότερον μετονομάσθει σέ Μοναστήρι,  καί ἐκ τῆς μητρός του, τοῦ Ἀχιλλέως.

Οἱ πρόγονοι του συμμετεῖχον εἰς τούς Ὀλυμπιακούς ἀγώνας, πού ἐξ ὁρισμοῦ ἀπό τό ἔτος ἐνάρξεως  αὐτῶν τό 776 Π.Χ ἕως καί τό 56 Μ.Χ συμμετεῖχον μόνον Ἕλληνες.

Ὁ Βασιλεύς Ἀλέξανδρος Α! ἔλαβεν μέρος εἰς τήν 80ην Ὀλυμπιάδα τό  460 Π.Χ

Ὁ Βασιλεύς Ἀρχέλαος Περδίκας ἔλαβεν μέρος εἰς τήν 93ην Ὀλυμπιάδα τό 408 Π.Χ

Ὁ Βασιλεύς Φίλιππος πατήρ του Μεγάλου Ἀλεξάνδρου ἀνεδείχθη τρεῖς φορές Ὀλυμπιονίκης εἰς τήν  ἀρματοδρομίαν. Καί δέν εἶναι μόνον αὐτοί πού συμμετεῖχαν.

Capture

Γ) Οἱ Ἕλληνες διά νά ἀντιμετωπίσουν τούς Πέρσας πού εἶχον ἔλθει μέ ἑκατοντάδες χιλιάδων μισθοφόρους διά νά καταλλάβουν τήν Ἑλλάδα, ἔκαμαν εἰς τήν Κόρινθον, δύο πανελλήνια συνέδρια τό πρῶτον ἐγένετο ἐπί Βασιλείας Φιλίππου πατρός τοῦ Μ. Ἀλέξάνδρου καί τό δεύτερον ἐπί Βασιλείας Μεγάλου Ἀλεξάνδρου. Μετά τήν μάχη τῆς Χαιρώνειας 338 Π.Χ εἰς τήν Κόρινθον ἐπραγματοποιήθει τό πρῶτον πανελλήνιον συνέδριον, τό ὁποῖον ἀνέδειξεν τόν Βασιλέα τῆς Μακεδονίας Φίλιππον ἀνώτατον πολεμικόν ἀρχηγόν τῶν Ἑλλήνων, μέ σκοπόν νά τιμωρήσουν τούς Πέρσας πού εἶχον προξενίσει πολλά δεινά εὶς τούς Ἕλληνας. Μετά τόν θάνατον τοῦ Φιλίππου καί πάλιν εἰς τήν Κόρινθον τό 336 Π.Χ ὁ υἱός του Ἀλέξανδρος καί μετέπειτα ὀνομασθής Μέγας,  τῶν Ἑλλήνων ἡγεμών κατασταθείς.

Εἰς τάς 25/01/2019, 153 μισέλληνες βουλετές δολοφόνησαν τήν Ἑλλάδα, ἀναγνωρίζοντας ἀλλοεθνεῖς καί ἀλλόφυλους, ὡς Μακεδόνες καί Μακεδονικόν κράτος. Τό τί ὀφείλουν νά πράξουν οἱ Ἕλληνες εἰς αὐτούς τούς 153, τήν ἀπάντησιν τήν δίδει ὁ Μέγας Ἀλέξανδρος ἀπό τήν μάχην τοῦ Γρανικοῦ ποταμοῦ.

Capture

Διά 2.342 ἔτη ἀπό τοῦ θανάτου τοῦ  Μεγάλου Ἀλεξάνδρου, 323 Π.Χ ἕως καί σήμερον, ὅλη ἡ παγκόσμιος κοινότης ἀλλά καί ἐμεῖς, γνωρίζαμεν ὅτι εἶναι ὁ μοναδικός ἀήττητος στρατηλάτης, ὁ μέγιστος τῶν μεγάλων ὅλων τῶν ἐποχῶν, καί ὅτι ὅλες οἱ μεγάλες προσωπικότητες ἐπιθυμούσαν νά φθάσουν  ἔστω καί εἰς τήν σκιάν του, μά οὔτε αὐτό κατάφεραν. Αὐτό γνωρίζαμεν μέχρις σήμερον ὥσπου τήν 25/01/2019 μέσα εἰς τήν βουλήν  τῶν Ἑλλήνων 153(βουλευτές) ἄλλαξαν τόν ροῦν τῆς Ἱστορίας.  Εὐρέθησαν δύο ἀκατανόμαστοι, δύο ἀσήμαντοι, Τσίπρας, Κοτζιάς,  δρῶντες ἐν κρυπτῶ καί εἰς τό σκοτάδι, ἐμπνεύστηκαν, ὀργάνωσαν, σχεδίασαν τήν συμφωνίαν τῶν Πρεσπῶν καί τήν ἔφεραν εἰς πέρας μαζί μέ ἄλλους 151. Αὐτοί οἱ  153 καί μάλιστα μέσα εἰς τήν Πατρίδα του τήν Ἑλλάδα, κατόρθωσαν νά τόν ἐξοντώσουν, νά τόν ἐξολοθρεύσουν, νά τόν ὑποτάξουν, νά τόν νικήσουν κατά κράτος. Τοῦ εἶπαν ὅτι ἐσύ καί ὁ διδάσκαλος σου ὁ Ἀριστοτέλης δέν εἴσαστε οἱ ἄριστοι τῶν ἀρίστων ἙΛΛΗΝΩΝ, ἀλλά τῶν Σκοπιανῶν. Αὐτοί οἱ 153 ἔγραψαν, στά ἄγραφα τους τά 20 ἑκατομμύρια τῶν Ἑλλήνων πού σέ παγκόσμιον ἐπίπεδον ἰαχοῦσαν τό αὐτονόητον, ΜΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ. Ναί εἶναι ἀλήθεια, αὐτοί οἱ 153 κατετρόπωσαν καί τόν Μέγα Ἀλέξανδρο καί τά 20.000.000 Ἑλλήνων.

Γράφει ο  ΜΠΑΡΑΜΠΟΥΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Source link

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ